Instalacja

Rosnące wymagania ochrony środowiska i efektywności energetycznej coraz częściej wymagają wysokiego poziomu wykonania instalacji transportu powietrza. Cechą systemów wentylacyjnych z materiałów termoplastycznych jest niska waga i prosty montaż.

Jeśli przestrzegane są wszystkie instrukcje, połączenia wykonane są z należytą starannością i zachowane są zasady kompensacji gwarantujemy szczelne wykonanie instalacji.

Na etapie projektowania powinny zawsze być przestrzegane wytyczne zawarte w dyrektywie DVS 2210-1 "Projektowanie i instalacja systemów rurociągów z tworzyw sztucznych". To samo dotyczy łączenia elementów za pomocą spawania (dyrektywa DVS 2207) i klejenia (dyrektywy DVS 2204-5 i DVS 1904 i KRV A 117 Instrukcja klejenia). Personel powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie spawania zgodnie z dyrektywą DVS 2212 lub klejenia zgodnie z dyrektywą DVS 1904 lub DVS 2221.

Transport i magazynowanie

Wszystkie produkty powinny być przechowywane w warunkach pozwalających na ich swobodne przemieszczanie (sprawdź zakresy temperatur) oraz zabezpiecznie przed działaniami promieni słonecznych. Stosy kanałów wentylacyjnych (rur) powinny być tak małe jak to możliwe - maksymalnie do 1m.

Łączenie

Kanały i kształtki z PVC, PPs, PE, PPs-el i PVDF powinny być połączone przez spawanie lub za pomocą połączeń kołnierzowych. Doraźnie stosuje się również klejenie jednak tylko w przypadku instalacji PVC.

Łączenie za pomocą kleju skuteczne jest tylko dla małych średnic PVC. Zastosowanie połączeń klejonych dla elementów o większej średnicy, jest ryzykowne z uwagi na powstające w procesie produkcji wewnętrzne napięcia na krawędzi kształtek prowadzące do rozszczelniania się instalacji klejonych.

Łączenie przez spawanie w przypadku stosowania się do zaleceń daje instalatorowi gwarancję 100% szczelności wykonanej instalacji. Zalecamy wykonanie testów spawania poprzez powykonawczą kontrolę szczelności poszczególnych odcinków instalacji.

Łączenie przy pomocy połączeń kołnierzowych wymaga upewnienia się, że użyty jest wystarczający moment do skręcenia śrub i podkładek ślizgowych. Połączenia kołnierzowe powinny być sprawdzane okresowo i koniecznie dokręcane.

W przypadku montażu dłuższych odcinków prostych, należy przewidzieć punkty dla kompensacji wydłużeń zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Należy również unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce oraz innych czynników źródła ciepła.

Wszystkie elementy osprzętu i wyposażenia instalacji z uwagi na generowane siły osiowe powinny posiadać swój niezależny punkt podparcia, tak aby obciążenia nie były absorbowane przez połączenia elementów rurociągowych. Szczególnie podwójnego mocowania, niezależnego od instalacji wymagają elementy łączone kołnierzowo oraz mocowania przepustnic zarówno sterowanych ręcznie, mechanicznie jak i pneumatycznie.

Wykwalifikowany personel powinien stosować się do instrukcji obsługi producentów napędów. W szczególności do zasad podłączania siłowników elektrycznych i pneumatycznych. Jeśli samodzielnie montujesz napęd, upewnij się, że opory przepustnicy nie przeciążają siłownika. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących instrukcji napędu.

Modyfikacja lub przebudowa kształtek, akcesoriów i wyposażenia w całości lub w części, bez wyraźnego zezwolenia zagraża niezawodności tych elementów i nie jest dozwolone.

Przy każdym rodzaju rurociągu należy zastosować odpowiednie kroki do elektrycznego wyrównania potencjałów w całej instalacji. Zalecamy także regularne sprawdzanie upływu, pamiętając, że warunki pracy mogą spowodować zmianę właściwości elektrycznych materiałów w czasie (zapoznaj się z wymaganiami ATEX).

Materiał   Połączenia klejone Połączenia spawane Połączenia kołnierzowe
PVC Polichlorek winylu klej PVC drut PVC tak
PP Polipropylen nie drut PP tak
PPs Polipropylen nie drut PPs tak
PPs-el Polipropylen nie drut PPs-el tak
PE Polietylen nie drut PE tak
PVDF Polifluorek winylidenu nie drut PVDF tak

Konserwacja

Konserwacja

Wszystkie elementy systemów chemoodpornych z materiałów termoplastycznych po zamontowaniu są w miarę możliwości bezobsługowe.

W przypadku połączeń kołnierzowych konieczna jest systematyczna kontrola śrub i szczelności połączeń.

W przypadku napędów może być koniecznedokręcenie łożyska wału przepustnicy. Elementy napędowe należy poddawać cyklicznej konserwacji zgodnie w wytycznymi producenta.

Montaż wyrzutni dachowych

Montaż wyrzutni dachowych

Wyrzutnie dachowe montuje się na zakończeniach przewodów wentylacyjnych ponad dachem budynku. Wszystkie elementy są zaprojektowane w taki sposób aby zapewnić pionowy wyrzut powietrza.

Należy zapewnić idealnie pionowe posadowienie wyrzutni ponad dachem budynku. Utrudnione odprowadzanie wody deszczowej z wyrzutni przez króciec odpływowy może spowodować niekontrolowane przedostawanie się skroplin do wewnątrz instalacji.

Wyrzutnie dachowe należy montować na rurach (dla zakończeń mufowych) lub na specjalnie wykonanych podstawach dachowych (dla zakończeń kołnierzowych). Należy pamiętać o odpowiednim zaizolowaniu instalacji przechodzącej przez dachy oraz cokoły dachowe.

22 899 34 03