Odporność chemiczna

Poniższa tabela zawiera zakres temperatur zastosowania oraz informację na temat odporności chemicznnej każdego materiału. Dodatkowych informacji udziela nasz dział techniczny.

Materiał Graniczne temperatury
robocze dla przetłaczania mediów
(zależne od ciśnienia)
Ogólna odporność w zakresie temperatur pracy Brak odporności w zakresie temperatur pracy Kod
materiału
PVC
Polichlorek winylu
-5°C +50°C kwasy i zasady

rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony, chlorowane węglowodory

1
PPs
Polipropylen
-5°C +80°C

kwasy, zasady i słabe rozpuszczalniki

utleniające rozpuszczalniki, utleniające kwasy, halogeny 2
PP
Polipropylen
-5°C +80°C

kwasy, zasady i słabe rozpuszczalniki

rozpuszczalniki utleniające, halogeny 3
PE-HD
Polietylen
-20°C +70°C kwasy, zasady i słabe rozpuszczalniki utleniające rozpuszczalniki i kwasy, halogeny 4
PPs-EL
Polipropylen
-5°C +70°C kwasy, zasady i słabe rozpuszczalniki utleniające rozpuszczalniki i kwasy, halogeny 5
PVDF
Fluorek winylidenu
-20°C +120°C

kwasy organiczne, chemikalia nieorganiczne

ketony, dymiący kwas siarkowy 6
PVC-C
Polichlorek winylu
-5°C +100°C

kwasy, zasady, roztwory alifatyczne,

rozpuszczalniki aromatyczne,
estry, ketony, węglowodory chlorowane.
7
PVC-UV
Polichlorek winylu
-5°C +50°C kwasy i zasady rozpuszczalniki aromatyczne, estry, ketony, chlorowane węglowodory 9
22 100 47 00