Odporność chemiczna

Poniższa tabela zawiera zakres temperatur zastosowania oraz informację na temat odporności chemicznnej każdego materiału. Dodatkowych informacji udziela nasz dział techniczny.

Materiał Graniczne temperatury
robocze dla przetłaczania mediów
(zależne od ciśnienia)
Ogólna odporność w zakresie temperatur pracy Brak odporności w zakresie temperatur pracy Kod
handlowy CHEMOTECH
PVC -5°C +50°C kwasy, zasady, oleje mineralne,

rozpuszczalniki aromatyczne,
estry, ketony, węglowodory chlorowane

1
PPs -5°C +80°C

kwasy, zasady, sole, słabe rozpuszczalniki, alkohole,

utleniające rozpuszczalniki, utleniające kwasy, halogeny 2
PP -5°C +80°C

kwasy, zasady, sole, słabe rozpuszczalniki, alkohole,

utleniające rozpuszczalniki, utleniające kwasy, halogeny 3
PE -20°C +70°C kwasy, zasady i słabe, rozpuszczalniki, alkohole, woda utleniające rozpuszczalniki, utleniające kwasy, halogeny 4
PPs-EL -5°C +70°C kwasy, zasady i słabe rozpuszczalniki utleniające rozpuszczalniki, utleniające kwasy, halogeny 5
PVDF -20°C +120°C

kwasy organiczne i nieorganiczne, alkohole, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, rozpuszczalniki halogenowane

estry, ketony, opary kwasu siarkowego, 6
PVC-C -5°C +100°C

kwasy, zasady, roztwory alifatyczne,

rozpuszczalniki aromatyczne,
estry, ketony, węglowodory chlorowane.
7
ABS -40°C +60°C kwasy nieorganiczne, sole, zasady, tłuszcze zwierzęce, alkohole, alifatyczne węglowodory rozpuszczalniki organiczne, estry, ketony, chlorowane i aromatyzowane węglowodory 8
PVC-UV -5°C +50°C kwasy i zasady rozpuszczalniki aromatyczne,
estry, ketony, węglowodory chlorowane
9
22 899 34 03