Instrukcja bezpieczeństwa

  • Zawsze należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby zapobiec wypadkom, błędom przy instalacji lub uniknąć zniszczenia produktu w sposób niewłaściwego montażu.
  • Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi producentów napędów. Jeśli przepustnice wyposażone są w napędy elektryczne lub pneumatyczne należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi instalację przy montażu lub odłączenie w przypadku naprawy.
  • W przypadku naprawy istniejących systemów należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, a zwłaszcza jeżeli części składowe sąnarażone na działanie chemikaliów. Silnie skoncentrowane i agresywne substancje chemiczne, mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, zwłaszcza gdy istnieje niebezpieczeństwo kondensacji. Przy wszelkich pracach modernizacyjnych i naprawczych należy stosować wyposażenie ochronne posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.
  • Konstrukcje osprzętu i akcesoriów CHEMOTECH nie powinny być zmieniane lub przebudowywane bez zezwolenia.
  • Nie wolno stosować elementów CHEMOTECH w temperaturach przekraczających dopuszczalne zakresy a przede wszystkim należy dokładnie sprawdzić odporność chemiczną wybranego materiału w każdym przypadku.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
W przypadku błędów montażowych nie ma możliwości roszczenia praw z tytułu gwarancji.

Zawsze stosuj się do zasad postępowania odsączania mediów podczas czyszczenia kształtek, armatury i akcesoriów !!! (stosuj odzież ochronną, gdzie jest to konieczne)

22 899 34 03